U heeft 0 producten in uw winkelwagen

Afrekenen »
Uw winkelwagen is leeg 

Algemene voorwaarden win actie Intents

Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de “Intents 2018 Winactie” van Condoom.nl, Gevestigd en katoorhoudende te Oisterwijk, Sprendlingenpark 26, Nederland.
  • Deze actie heeft als doel Intents Festival Tickets te verloten.
  • Het betreft een tijdelijke win actie en verloopt per 25 mei. 
  • De prijzen kunnen niet in contanten worden uitbetaald.

Deelname


Vanaf 18 jaar is het toegestaan deel te nemen aan deze winactie. 
Beschikbaar zijn 1 x 2 tickets voor Zaterdag 2 juni 2018 t.w. van € 120,- en 1 x 2 tickets voor Zondag 3 juni 2018 t.w. € 120,-


Door deelname aan deze Actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. Condoom.nl  behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.

Deelname is uitgesloten voor medewerkers Condoom.nl en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.

Speelwijze

Deelname aan de actie is mogelijk tot 25 mei 2018. Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient de deelnemer een bestelling te plaatsen boven de €30, zich aan te melden voor de nieuwsbrief. En moet het vak aanvinken voor het bestellen waarin staat dat je wilt deelnemen aan de actie.

De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de gegevens van de order.
De winnende deelnemers worden gekozen doormiddel van een willekeurige trekking uit de aanmeldingen.
Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd

Uitreiking van de prijzen

De trekking vindt plaats op 26 mei 2018, winnaars worden per mail op de hoogte gesteld van hun prijzen. Tevens woren de namen van de winnars op deze pagina bekend gemaakt.  
Als de winnende deelnemer niet bereikbaar is of binnen 3 dagen geen reactie geeft kan de prijs worden ingetrokken en aan een andere deelnemer worden toegekend.
De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van prijs vervalt deze aan de organisator.

Medewerking en gegevens/privacy

Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Condoom.nl om de klant gegevens te gebruiken voor promotionele doeleinden.
De gegevens die de Organisator verkrijgt in het kader van deze Actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige ander wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.

Aansprakelijkheid

De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.

Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
  • enig gebruik van de uitgekeerde prijzen; of
  •  het feit dat de ingevoerde persoonsgegevens onjuist zijn.

Slotbepalingen

Condoom.nl is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigende bepaling benadert en die nietig of vernietigbaar is.